வேதாத்திரி மகரிஷி
0

விருந்தினரை உபசரிப்பதில் இன்முகம் காட்டுங்கள்.

ஆண் பெண் உறவுகளின் ஒழுக்கத்தின் மூலமே உயர்ந்த நாகரீகம் உண்டாகும். இந்த ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாக்கும் கவசமேதிருமணம் ஆகும்.வாழ்க்கையின் மேம்பாடாக நற்றுணையாக மதிக்க வேண்டியது கணவனை மனைவியும் மனைவியைக்…

சந்தா
Leaderboard Ad